De stichting “Us Nije Gea” stelt zich ten doel:

 1.  Het zonder winstoogmerk oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw in Elahuizen ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, ontmoeting en dienstverlening.
 2. Zaalverhuur (met en zonder horeca) ten behoeve van bedrijfsbijeenkomsten, familiefeesten, vergaderingen, verenigingen en recreatiebedrijven.

Met andere woorden de stichting exploiteert het dorpshuis in Elahuizen. Het dorpshuis is het bruisende middelpunt van het verenigingsleven in Elahuizen maar is ook zeer geschikt voor familiefeesten en partijen. Informatie hierover vindt u elders op deze website.


De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur.

Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. 

De samenstelling, verkiezings- en benoemingsprocedure, bevoegdheden en vergoedingen  van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur is geregeld in artikel 5 van de statuten van de stichting.


Dagelijks bestuur:

 • Wiepke Wierda  (Voorzitter)
 • Karin Obbink (Secretariaat)
 • Ruud Kuiken (Penningen)
 • Rienk Prins (Bestuurslid huisvesting)
 • Carlet de Heus (Bestuurslid Algemene Zaken)

BELEIDSPLAN

Beleidsplan Stichting Dorpshuis Us Nije Gea

 1. Doelstelling
  De stichting heeft tot doel het exploiteren van het Dorpshuis “Us Nije Gea”, gevestigd te Elahuizen. De stichting stelt zich daarbij tot doel een multifunctionele accommodatie te bieden voor sociaal culturele activiteiten in het dorp Elahuizen. Bij de exploitatie zal rekening worden gehouden met de wensen en belangen van de personen, clubs en verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis.

2. Activiteiten
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 1. het onderhouden van het perceel en het pand aan de Buorren 8 te Elahuizen;
 2. zorgdragen voor de inrichting van het bovengenoemd pand, waaronder:
  1. bestemming, indeling en aankleding;
  2. aanschaffing, onderhoud en vernieuwing van de inventaris
 3. het dagelijks besturen van gemeld dorpshuis, waaronder:
  1. het opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik;
  2. de personele bezetting
  3. in- en verkoop van drank- en etenswaren
  4. het financiële beheer
 4. het zelf initiëren van sociaal-culturele activiteiten in het dorpshuis.

3. Doelgroepen
Het Dorpshuis staat in principe open voor:

 1. alle verenigingen, organisaties, buurtschappen en groepen uit Elahuizen , zowel voor hun bestuur- en ledenbijeenkomsten als voor bijeenkomsten gericht op de bevolking van Elahuizen;
 2. activiteiten van dienstverlenende instellingen gericht op het dorp Elahuizen;
 3. voorlichting- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van Elahuizen;
 4. cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van Elahuizen;
 5. familiefeesten en festiviteiten van persoonlijke aard;

Verenigingen, organisaties en personen buiten het dorp Elahuizen; kunnen ruimtes in het dorpshuis huren wanneer dit niet ten koste gaat van de onder 1 t/m 5 genoemde activiteiten. Zulks ter beoordeling van het dagelijks bestuur.

4. Voorzieningen
Het dorpshuis “Us Nije Gea” beschikt over twee ruimtes waar bijeenkomsten kunnen worden gehouden:

 • Het Podium
 • De Zaal

Het dorpshuis heeft een keuken waar kleine gerechten kunnen worden klaargemaakt.

5. De exploitatie van het Dorpshuis “Us Nije Gea”
Het dorpshuis wordt in principe gerund door vrijwilligers.

6. Tarieven, openingstijden
De tarieven voor huur van de onder punt 4 genoemde ruimtes en de prijzen van de consumpties vindt u in het hoofdmenu onder verhuur.

7. Organisatiestructuur
Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpshuis Us Nije Gea:

 • bepaalt het algemeen beleid
 • stelt het beleidsplan en de jaarlijkse begroting vast en beslist over investeringen conform de bepalingen in de statuten
 • stelt het jaarlijkse activiteitenplan vast
 • werkt mee aan de planning, organisatie en uitvoering van bijzondere activiteiten in het Dorpshuis

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en penningmeester en twee algemene leden.
Het dagelijks bestuur:

 • neemt besluiten over de verhuur van ruimtes als het gaat om bijzondere evenementen, niet opgenomen in het activiteitenplan,
 • vertegenwoordigt de Stichting naar buiten,
 • ondersteunt de beheerders bij de uitoefening van deze functie,
 • regelt klein onderhoud, zowel in als rond het gebouw,
 • ziet toe op het naleven van de huisregels,
 • bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.

De vrijwilligers
De exploitatie van het Dorpshuis staat of valt met de inzet van een gemotiveerde groep vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat er barvrijwilligers beschikbaar zijn. Deze barvrijwilligers zijn geregistreerd conform de horecavergunning, en beschikken over een IVA certificaat (instructie verantwoord alcoholgebruik) Zij hebben als taak het uitserveren van drank en kleine etenswaren gedurende de openingstijden van het Dorpshuis.Er zijn instructies beschikbaar voor het gebruik van de apparatuur van het Dorpshuis. Er wordt naar gestreefd dat alle verenigingen die gebruik maken van het Dorpshuis zelf vrijwilligers leveren die bardienst kunnen draaien bij hun eigen verenigingsactiviteit. Voor een aantal clubs is dat ook het geval. Voor de overige activiteiten wordt een maandrooster gemaakt voor de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid
De exploitatie van het Dorpshuis staat of valt bij de inzet van de vrijwilligers. Er zijn nu zo’n 60 vrijwilligers actief: in het bestuur, het dagelijks beheer, bij de exploitatie van de bar, het schoonmaken en bij het onderhoud. Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers.